Düzenleyen Kuruluşlar

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği  www.cocukistismarinionleme.org
ÇİİÖDER, 1988 yılında kurulmuş olup bugün 300'ün üzerinde üye ile etkinliklerine devam etmektedir. Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin amacı bireyin doğum öncesinden başlayarak tüm gelişim evrelerinde sağlıklı bir biçimde yetişmesini sağlamak, fiziksel, duygusal ve cinsel istismarını önlemektir. Bu amaçla "çocuk istismar ve ihmali" ile ilgili olarak eğitim, farkındalık ve savunuculuk çalışmaları yürütür. Çocuk istismarı ve ihmali konusunda çalışan uzmanlara yönelik disiplinler arası kongre, konferans, seminer ve benzeri toplantılar düzenler. Ailelere ve çocuklara yönelik eğitim çalışmaları sürdürür. Çocuk istismar ve ihmalini önleme konusunda kamuoyu yaratmak amacıyla çalışır. Çocukların yetişmesi ve eğitilmesi ile ilgilenen kişilerle bu alanda hizmet veren kuruluşlarda çalışanlara gerektiğinde danışmanlık yapar. Çocukların haklarını koruyan kuruluşlarla işbirliği yapar. Amaçları doğrultusunda gerek ulusal, gerekse uluslararası kuruluşlarla ve gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapar. Aynı amaçla kurulmuş olan "Uluslararası Çocuk İstismarını ve ihmalini Önleme Derneği"nin (International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect-ISPCAN) 2006 yılından beri Türkiye partneridir ve 2012 yılında İstanbul'da gerçekleştirilmiş olan "19. ISPCAN Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi"nin ev sahipliğini yapmıştır.

Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği www.cokmed.org
ÇOKMED, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi ve mağdur çocuklara yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla 2012 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Dernek, bu amaç çerçevesinde çalışmakta olan "Çocuk Koruma Merkezleri"nin ülke çapında yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve desteklenmesi konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Ülkemizde Üniversiteler bünyesinde kurulmuş olan Çocuk Koruma Merkezleri; istismar veya ihmal sonucu travmaya maruz kalan çocukların yeniden normal bir yaşama dönmelerine yardımcı olmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Kurulmuş olan merkezler arasında eşgüdüm, merkezlerin akreditasyonu ile bu kuruluşlarda çalışacak olan uzmanların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve belgelendirilmesi, eğitim program ve materyallerinin hazırlanması gibi konular ÇOKMED'in başlıca çalışma alanları arasındadır. ÇOKMED aynı zamanda, çocuğa karşı şiddet konusunda toplumsal bilinç ve duyarlılık geliştirme çalışmalarına katkı vermektedir. 

Ordu Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 25.11.2015 tarihli resmi gazetede 29543 sayıyla yayımlanan ilanla kuruldu. Merkezimizin öncelikli amacı, ihmal ve istismara uğrayan ve suça yönlendirilmiş olan çocukların bütüncül olarak değerlendirilip, değerlendirilme aşamalarında, yeniden travma yaratıcı koşullarla karşı karşıya gelmesinin önüne geçmektir.

Merkezin faaliyet alanları; Tedavi Hizmetleri; İstismara ve ihmale uğramış çocuk ve ergenlerin tanı, tedavi ve izlenmesi ve tedavinin aileye, çocuğa ve istismarcıya yönelik düzenlenmesidir. Koruyucu Hizmetler; Eğitim programları hazırlayarak, toplumsal duyarlılığın arttırılması amaçlı konferans ve seminerler düzenlemek, ana-baba okulları açmak ve risk grupları taramaları yapmak, eğitim programları hazırlamak ve danışmanlık yapmaktır. Araştırma; Bilimsel araştırmalar planlamak, teşvik etmek ve desteklemektir. Akademik Çalışmalar; Ulusal ve Uluslar arası kongre ve sempozyumlara katılmak, konuya ilişkin ulusal ve uluslar arası kongre ve sempozyumlar düzenleyip yayın yapmaktır.


Kongre, Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (ISPCAN) tarafından desteklenmektedir.

Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği www.ispcan.org
Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (ISPCAN) 1977 yılında Dr. C. Henry Kempe tarafından kurulmuş olup, çocuk istismarı ve ihmalinin tüm dünyada önlenmesi için çalışan uzmanların bir araya geldiği, dünyadaki çok disiplinli tek organizasyondur. ISPCAN in 100 den fazla ülkeden 1100 üyesi bulunmaktadır. Misyonu, dünya çocuklarının istismar ve ihmalinin tüm çeşitlerinden korunması için çalışan kişileri ve organizasyonları desteklemektir.

Amaçları:
-Çocuk istismarının bütün formlarında; yaygınlığın, nedenlerin ve muhtemel çözüm yollarının farkındalığını artırmak.
-Çocuk istismarının tanınması, tedavisi ve önlenmesi konusundaki mevcut çabaların kalitesini artırmak.
-ISPCAN üyelerinin dünya çapında geliştirdikleri iyi uygulama standartlarının paylaşımını kolaylaştırmak.
-Çocuk istismarının önlenmesi ve iyileştirilmesi çabaları için uzmanlara ve duyarlı gönüllülere yönelik eğitim programları geliştirmek ve uygulamak.
-Akademik ve klinik çalışmaları sahada çalışan ve politika geliştirenlere ulaştırmak.
-Çocuk Haklarının korunması ve tanıtımı konusunda uluslararası çabaları desteklemek.